Lắp đặt tủ phân phối hạ thế, tủ MSB, tủ điều khiển trung tâm